Noteikumi


Portāla www.mariasholk.com lietošanas noteikumi nosaka portālā pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumus, kas ir saistoši visiem portāla apmeklētājiem, gan reģistrētiem, gan nereģistrētiem lietotājiem un klientiem.

Lietošanas noteikumos lietotie termini:

E-veikals – apzīmēta interneta tīmekļa vietne ar domēna vārdu mariasholk.com, kas ir iepirkšanās veikals internetā.
Pārdevējs – SIA “VITA HOME”, Reģ. Nr. 40103262049, reģistrēts Hamburgas iela 19-2, Rīgā, ir portāla uzturētājs un īpašnieks, kura darbību nosaka Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.
Noteikumi – E-veikala lietošanas noteikumi.
Reģistrēts lietotājs – persona, kas ir reģistrējusies portālā saskaņā ar šiem noteikumiem.
Nereģistrēts lietotājs – persona, kas lieto portālu, bet nav reģistrējusies šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
Portāla lietotājs – fiziska vai juridiska persona, kas lieto portālu, neatkarīgi no tā vai tas ir/nav reģistrējies portālā.
Klients – (fiziska vai juridiska persona), kas veic pirkumu mariasholk.com

Vispārīgie noteikumi
Šie noteikumi ir juridiska vienošanās starp portāla lietotāju un Pārdevēju. Piekļūstot mariasholk.com, to pārlūkojot vai izmantojot, Portāla lietotājs atzīst, ka ir izlasījis, sapratis un piekritis šiem noteikumiem un apņemas ievērot tos un citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē Pārdevēja un portāla lietotāju, Klientu tiesiskās attiecības. mariasholk.com izmantošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām. Pārdevējs bez iepriekšēja brīdinājuma jebkurā laikā var pārskatīt šos Noteikumus un jebkuru citu informāciju, kas ir ietverta šajā portālā. Izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās publicētas mariasholk.com. Pārdevējs ir tiesīgs arī bez brīdinājuma un jebkurā laikā veikt uzlabojumus vai izmaiņas produktos, pakalpojumos vai programmās, kas ir pieejami mariasholk.com. Noteikumu izmaiņas, kas notikušās pēc Klienta pasūtījuma veikšanas, neattiecas uz veikto pasūtījumu. Klientam pakalpojums tiek sniegts pamatojoties uz to noteikumu redakciju, kas bija spēkā laikā, kad tika noformēts Klienta pasūtījums.

Pasūtījuma noformēšana un izpildes termiņi
Visas cenas mariasholk.com ir norādītas EUR (euro) un ietver visus paredzētos nodokļus. Norādītās preču cenas ir spēkā līdz brīdim, kamēr ir pieejama prece. Par pirkumu jāmaksā veikalā norādītā preces cena un piegādes izmaksas, kas tiek aprēķinātas pirms maksājuma veikšanas. Veicot apmaksu ar bankas pārskaitījumu, par apmaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kad nauda ir saņemta Pārdevēja bankas kontā.

Apmaksa
Maksājumus var veikt ar internetbanku (ieskaitot Revolut un Paysera), maksājuma kartēm un arī pārskaitījumu. Veicot apmaksu piekļuve lekcijām tiks nodrošināta pēc apmaksas saņemšanas.

Piegāde
Pēc pirkuma izdarīšanas un apmaksas veikšanas, saņemsiet e-pasta apstiprinājumu, ka pirkums ir veikts. Piekļuve lekciju ierakstiem tiek nodrošināta Klienta profilā pēc apmaksas. Grāmatu piegāde tik veikta izmantojot pakomātu, kurjeru, vai Latvijas pastu. Piegādes cenas aprēķinās atkarīgi no piegādes vietas. Maksimālais piegādes laiks: 1 mēnesis pēc nosūtīšanas.

Preces atgriešana
Klientam nav naudas atgriešanas tiesību attiecībā uz visiem pakalpojumiem (lekcijām, grāmatam, mācibu materiālu).

Pakalpojuma pieejamība
Pasūtījums kļūst pieejams lietotāja profila pēc apmaksas saņemšanas. Ja pasūtījums nav pieejams lietotājam pēc apmaksas, lūdzam sazināties ar Pārdēvēju caur kontaktformu vai rakstot uz maria@mariasholk.com.

Konfidencialitāte
Reģistrējoties kā lietotājs, persona piekrīt datu apstrādei (izmantošanai) saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem, kuru veic Pārdevējs, un tie tiks izmantoti, lai nodrošinātu pakalpojumus, ko piedāvā mariasholk.com. SIA “Vita Home” apņemas nodrošināt Jūsu privātumu un privāto datu aizsardzību, un apņemas neizpaust un nenodot Jūsu sniegto personīgo informāciju trešajām personām. Pārdevējs nav atbildīgs par informācijas, kuru Klients norāda reģistrācijas procesā, precizitāti, pareizību un ticamību. Piekrītot kļūt par reģistrētu Lietotāju, personai ir jānorāda aktīva, Lietotājam pieejama e-pasta adrese. Ievadot paroli, Lietotājs uzņemas visu atbildību par šīs paroles drošumu un nepieejamību trešajām personām.

Reģistrētiem un nereģistrētiem lietotājiem tiek lūgts norādīt patērētāja personīgo informāciju, jo tas ir nepieciešams, lai patērētājam sniegtu augstāko servisa līmeni. Norādītā informācija var tikt izmantota aktuālās informācijas nosūtīšanai, informācijai par pasūtījumu saņemšanu, u.c. Veicot pirkumu patērētājs piekrīt šiem noteikumiem. Vairāk sadaļā Privātuma politika.

Strīdu atrisināšana un pušu atbildība
Visus strīdus un nesaskaņas, kas rodas preču pasūtījuma izpildes laikā, Puses risina pārrunu ceļā. Ja Puses strīdīgajos jautājumos nespēj vienoties pārrunu ceļā mēneša laikā, tām ir tiesības strīda izskatīšanu nodot Latvijas Republikas tiesā.

Noslēguma noteikumi
Jautājumi, kas nav regulēti šajā līgumā, Puses risina saskaņā ar spēkā esošām tiesību normām. Visos citos jautājumos, ko neparedz šā Līguma noteikumi, Puses vadās pēc spēkā esošās Latvijas Republikas likumdošanas. Lietošanas noteikumi ir spēkā no 2023. gada 5. jūlija.